Xspray Pharma AB (publ) kallar till årsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-04-11

Aktieägarna i Xspray Pharma AB (publ) kallas idag till årsstämma måndagen den 14 maj 2018 kl. 11.00 i IVA Konferenscenters lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Xspray Pharma offentliggörs idag. I kallelsen finns följande förslag till beslut:

Ordinarie ärenden

Styrelsen föreslår att årets förlust om -13 198 387 kr avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföres 101 137 328 kr.

Aktieägare som representerar ca 33 procent av samtliga röster i Xspray Pharma har därtill lämnat följande föreslag till beslut:

Att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att omval sker av samtliga styrelseledamöter; Michael Wolff Jensen, Hans Arwidsson, Maris Hartmanis, Carl-Johan Spak och Torbjörn Koivisto. Michael Wolff Jensen föreslås omväljas som styrelseordförande.

Vidare har omval föreslagits av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Thomas Lindgren kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 182 000 kronor (tidigare 179 200 kronor) till styrelsens ordförande och med 91 000 kronor (tidigare 89 600 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd av bolaget.

Att ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Att årsstämman ska besluta om att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val­ och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen föreslås inrättas inför årsstämman 2019 och det föreslås att beslut fattas om en instruktion i enlighet med den instruktion för valberedningens arbete och sammansättning som anges i sin helhet i kallelsen som bifogats detta pressmeddelande, och som från och med idag kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Övriga ärenden

Utöver ovanstående ärenden föreslår styrelsen att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för detta beslut. Bolagsstämmans beslut på denna punkt erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen som i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande och som från och med idag är tillgänglig på bolagets hemsida, www.xspraypharma.com. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida, senast från och med måndagen den 23 april 2018 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Tel: 0706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 63 Solna

www.xspray.com