Xspray Pharma har genomfört en riktad emission som beräknas tillföra bolaget cirka 92 MSEK före transaktionskostnader

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-12-06

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.
Pressmeddelande
Solna den 6 december 2018
Xspray Pharma AB (publ) ("Xspray" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beslutades av Xsprays årsstämma den 14 maj 2018 och i enlighet med vad Bolaget indikerade i ett pressmeddelande från den 6 december 2018, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 67 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 3 procent jämfört med dagens volymviktade genomsnittspris, 6 december 2018. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Unionen, Tredje AP-Fonden och Fjärde AP-Fonden, har tecknat aktier i den riktade emissionen. Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att bredda aktieägarbasen bland institutionella investerare inför det planerade listbytet av Bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019 och samtidigt tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt. 

Till följd av de positiva resultat som kommunicerades den 10 oktober 2018 för Bolagets ledande produkt, HyNap-Dasa, avser Bolaget att använda nettolikviden från den riktade emissionentill i) fortsatt utveckling av den befintliga produktportföljen; ii) utveckla befintliga kandidater genom registrering; och iii) accelerera utvecklingen av produktkandidaten HyNap-Nilo för att vara redo att lansera produkten tidigare än planerat.

Per Andersson, VD, Xspray Pharma, kommenterar:

”Som ett resultat av de positiva resultaten för produktkandidaten HyNap-Dasa, som presenterades tidigare i höst, står vi i en stark position för att ta våra unika HyNap-kompositioner, som omfattar ett antal proteinkinashämmare (PKI), till marknaden. Detta är ett viktigt steg mot att bli en ledande aktör för  PKI:er där vi tar itu med relevanta medicinska behov och ökat tillgängligheten av läkemedel på cancermarknaden.”

Den riktade emissionen förväntas tillföra Bolaget cirka 92 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade emissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Xspray med 1 370 000, från 13 706 460 till 15 076 460 och en ökning av aktiekapitalet med 1 370 000 SEK, från 13 706 460 SEK till 15 076 460 SEK, vilket resulterar i en utspädning om cirka 9,1 procent 

I samband med den riktade emissionen har Bolaget åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte göra några aktieemissioner under en period om 90 dagar efter den riktade nyemissionen. Dessutom har Bolagets ledning och styrelseledamöter åtagit sig att inte sälja några aktier i Xspray under samma period, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank har agerat bookrunner och rådgivare, Zonda Partners har agerat rådgivare och Vinge har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB

Mob: +46 (0) 706 88 23 48

E-mail: per.andersson@xspray.com 

Denna information är sådan som Xspray Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018 kl. 21:00 CET.

Xspray Pharma i korthet 

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom Bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel (dasatinib) går ut under 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North. Redeye är Bolagets Certified Adviser (www.redeye.se).

Viktig information

Utsändandet, tillkännagivandet eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska själva informera sig om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Xspray Pharma AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen är inte ett prospekt i enlighet med kraven i EU-direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets mening.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är investeringar eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta” , ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.