Xspray Pharma har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-03-18

STOCKHOLM – 18 mars 2020. Xspray Pharma (Nasdaq First North Growth Market: XSPRAY) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om att uppta bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till fredagen den 27 mars 2020, och sista dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till torsdagen den 26 mars 2020.

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (XSPRAY) och ISIN-kod (SE0009973563). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att bolagets aktier upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Xspray Pharma behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Xspray Pharma har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2017. Styrelsen och bolagets ledning anser att noteringen på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt steg i bolagets utveckling. Listbytet väntas stärka kännedomen om bolaget, attrahera en bredare grupp investerare, samt ge bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. 

“En notering på huvudlistan har varit ett viktigt mål för Xspray under 2020. Jag är glad över att det här projektet har gått bra och ser fram emot flytten till en reglerad marknad”, säger Per Andersson, VD på Xspray Pharma. 

 

Prospekt

Xspray Pharma har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på Xspray Pharma:s hemsida, www.xspraypharma.com, omkring måndagen den 23 mars 2020.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB

Mob: +46 (0) 706 88 23 48

E-mail: per.andersson@xspray.com
 

Denna information är sådan som Xspray Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020 kl. 16:30. 

 

Xspray Pharma i korthet        
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

www.xspraypharma.com
 

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90