Xspray Pharma publicerar delårsrapport för Q1, januari-mars 2018

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-05-14

Första kvartalet innebar ett betydande värdeskapande i Xspray Pharma. Stärkta av de goda studieresultaten vi erhöll i slutet av förra året genomförde vi en nyemission om 88 MSEK före emissionskostnader. Med det nya kapitalet planerar vi att bredda vår produktportfölj med upp till fyra nya produktkandidater, utöver de tre ursprungliga.
Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

Januari–mars 2018

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till –1 596 kSEK (–6 332).
· Nettoomsättningen uppgick till – kSEK (69).
· Resultat per aktie uppgick till –0,12 SEK (–1,00).
· Kassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till –3 264 kSEK (–7 468).
· Xspray Pharma genomförde en riktad nyemission om 1 350 000 aktier som tillförde cirka 88 MSEK före emissionskostnader för att expandera produktportföljen. 
· Bolaget anställde Charlotta Liljebris som ny forskningschef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Tel: 0706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan som Xspray Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 08:00 CET  

Xspray Pharma AB (publ)
Gunnar Asplunds Allé 32
171 63 Solna
www.xspray.com