Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q1, januari – mars 2019

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-05-16

2019-05-16

”Vi har det senaste året tredubblat antalet medarbetare och det gläder mig att hela vårt team presterar högkvalitativt arbete med stort engagemang. Xspray är nu ett bolag som är väl rustat att ta ett läkemedel hela vägen till färdig produkt.”

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ) 

Januari-mars 2019, koncernen

Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga jämförelsesiffror.

• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

• Resultat före skatt uppgick till –8 503 kSEK

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –0,56 SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –12 451 kSEK

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 192 850 kSEK

• Totalt eget kapital uppgick till 293 212 kSEK

• Antalet aktier uppgår till 15 076 460

Januari-mars 2019, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)

• Resultat före skatt uppgick till –8 542 kSEK (–1 596)

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –0,57 SEK (–0,12)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –12 943 kSEK (–3 264)

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 192 800 kSEK (188 889)

• Totalt eget kapital uppgick till 293 174 kSEK (237 426)

• Antalet aktier uppgår till 15 076 460

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

• I februari presenterades positiva data från en klinisk Fas 1-pilotstudie med produktkandidaten HyNap-Sora.

Väsentliga händelser efter delårsrapportens utgång

• Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 730 37 00

Email: per.andersson@xspray.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut.  Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2018 var 39 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. 

Xspray Pharma AB (publ)

Råsundavägen 12

169 67 Solna

info@xspray.com

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90