Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q2, januari – juni 2018

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-08-24

”Andra kvartalet innebar ett fortsatt intensivt arbete i Xspray, framför allt internt. Den planerade förstärkningen av organisationen har genomförts genom en lyckad rekryteringsaktivitet. Jag är mycket nöjd med de kompetenser som bolaget har lyckas knyta till sig. Vi har förstärkt alla nyckelkompetenser som behövs för läkemedelsutveckling i sen fas, inklusive ”regulatory affairs”, kvalitet och processvalidering.”
Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ) 

Andra kvartalet, april–juni 2018

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

• Resultat före skatt uppgick till –6 789 kSEK (681).

• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (143).

• Resultat per aktie uppgick till –0,50 SEK (0,11).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 343 kSEK (817).

• Under perioden fick Xspray Pharma tillstånd av Läkemedelsverket för att genomföra en tidigare aviserad studie avseende formuleringen av bolagets produktkandidat HyNap-Dasa, som planenligt kommer att genomföras under tredje kvartalet.

• Under perioden sålde styrelseordförande i Xspray Pharma, Michael Wolff Jensen, 4 000 aktier för att täcka dansk reavinstskatt på orealiserad vinst i Xspray Pharma.

Det första halvåret, januari–juni 2018

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

• Resultat före skatt uppgick till –8 384 kSEK (–5 652).

• Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (212).

• Resultat per aktie uppgick till –0,61 SEK (–0,89).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7 606 kSEK (–6 651).

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 171 815 kSEK (12 024).

• Totalt eget kapital uppgick till 230 098 kSEK (40 822).

• Xspray Pharma genomförde en riktad nyemission om 1 350 000 aktier som tillförde cirka 88 MSEK före emissionskostnader för att expandera produktportföljen.

• Bolaget anställde Charlotta Liljebris som ny forskningschef.

Händelser efter den 30 juni 2018

• Xspray Pharma och NerPharMa levererade prövningsmaterial till den kliniska HyNap-Dasa-studien som därmed initierades. Studiens preliminära resultat förväntas under tredje kvartalet 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)
E-mail: per.andersson@xspray.com
Tel: 0706 88 23 48

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)

Gunnar Asplunds Allé 32

171 69 Solna

www.xspray.com