Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q2, januari – juni 2019

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-08-29

2019-08-29

”Vi har tidigare visat att det fungerar att tillverka små pilotmängder av amorft material för kliniska prövningar. Vi har nu även visat att tillverkningsprocessen också fungerar i kommersiell skala. Vi har så att säga ”knäckt koden” och tagit ett stort steg närmare färdig produkt.”

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)
  

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

· Xspray meddelade i juni lyckad produktionsstart för HyNap-Dasa i bolagets unika fullskaliga produktionsanläggning i Italien
· I juni beviljades Xspray ytterligare patent för HyNap-Sora och HyNap-Nilo i USA
· I maj valdes Gunnar Gårdemyr och Christine Lind in som nya styrelseledamöter i Xspray
· I maj utsågs Kerstin Hasselgren till CFO på Xspray

  
Väsentliga händelser efter delårsrapportens utgång

· Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen

   
April – juni 2019, koncernen
Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga jämförelsesiffror

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

· Resultat före skatt uppgick till –11 052 kSEK

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –0,73 SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 019 kSEK

    
Januari – juni 2019, koncernen
Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga jämförelsesiffror

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK

· Resultat före skatt uppgick till –19 555 kSEK

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –1,30 SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –13 945 kSEK

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 162 338 kSEK

· Totalt eget kapital uppgick till 282 161 kSEK

· Antalet aktier uppgick till 15 076 460

  
April – juni 2019, moderbolaget
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Resultat före skatt uppgick till –11 042 kSEK (–6 788)
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –0,73 SEK (–0,50 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –794 kSEK (–4 342)

   
Januari – juni 2019, moderbolaget
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)

· Resultat före skatt uppgick till –19 584 kSEK (–8 384)

· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –1,30 SEK (–0,63)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –13 980 kSEK (–7 606)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 162 288 kSEK (171 815)

· Totalt eget kapital uppgick till 282 131 kSEK (228 794)

   
För mer information, vänligen kontakta:
Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 730 37 00
Email: per.andersson@xspray.com

    
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

    
Xspray Pharma i korthet
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2018 var 39 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden.

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm.

   
Xspray Pharma AB (publ)
Råsundavägen 12
169 67 Solna
info@xspray.com
www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90