Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q3, januari – september 2017

Regulatoriskt pressmeddelande 2017-11-22

”Med introduktionen på First North tog Xspray Pharma ett viktigt steg mot att förverkliga målet att lansera våra tre första produkter på den amerikanska marknaden för cancerläkemedel 2020-2023. Verksamheten utvecklas enligt plan och vi arbetar nu med full kraft för att nå våra mål.”
Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ)

Tredje kvartalet, jul-sep 2017

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till –2 836 kSEK (–6 724).
· Nettoomsättningen uppgick till 100 kSEK (-).
· Resultat per aktie1) uppgick till –0,23 SEK (–1,69).
· Kassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till 46 kSEK (–5 077).
· Xspray Pharmas aktier godkändes för notering på First North och började handlas den 28 september.
· Inför börsintroduktionen genomfördes en nyemission som inbringade cirka 132 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget hade efter transaktionen drygt 2 100 ägare.

De först nio månaderna, jan-sep 2017

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till –8 487 kSEK (–13 873).
· Nettoomsättningen uppgick till 311 kSEK (691).
· Resultat per aktie1) uppgick till –0,69 SEK (–2,36).
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 137 679 kSEK (9 371).
· Totalt eget kapital uppgick till 161 151 kSEK (7 300).
· Kassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till –6 963 kSEK (–11 138).

Händelser efter den 30 september 2017

· Den 24 oktober presenterade bolaget positiva kliniska resultat för HyNap-Dasa.
· Bolaget erhöll godkännande för tre patent i USA avseende HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Tidigare i oktober erhölls produktpatent för komposition och metod i Japan.

1)      Resultat efter skatt delat med antalet aktier vid periodens slut.