Xspray Pharma publicerar Delårsrapport Q4, januari – december 2019

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-02-28

PRESSMEDDELANDE 2020-02-28

 

”En mycket viktig milstolpe nåddes i juni när vår produktionsanläggning i Italien blev klar och kunde testköras. Vi har nu bevisat att vår teknologi är möjlig att skala upp – och vi är först i världen att i kommersiell skala tillverka amorft material i form av hybridnanopartiklar. Med vår teknologi kan vi nu utveckla förbättrade versioner av redan marknadsförda cancerläkemedel, framför allt inom klassen proteinkinashämmare som är en läkemedelsgrupp med mycket hög prisnivå."

Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ) 

Väsentliga händelser under oktober – december 2019

• I oktober meddelade Xspray Pharma att bolaget siktar på listbyte till Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.

• I oktober godkände det amerikanska läkemedelsverket (FDA) bolagets IND-ansökan för HyNap-Dasa.

• Xspray Pharma genomförde i början av december riktad emission om 1 675 162 aktier som tillförde cirka 122 mSEK före emissionskostnader för att finansiera bolagets fortsatta utveckling av pågående projekt samt att utöka och stärka bolagets aktieägarbas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

• I december tillverkades den första batchen av HyNap-Dasa tabletten i kommersiell skala enligt GMP.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• I februari 2020 inleddes stabilitetsstudierna av de finala HyNap-Dasa tabletterna som tillverkats i kommersiell skala enligt GMP-standard.

• I februari 2020 beviljades ytterligare fyra patent för produktkandidaten HyNap-Dasa.

• I februari 2020 skickades en kallelse ut för extra bolagsstämma den 26 mars 2020, gällande beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2020 (LTI 2020) och emission av teckningsoptioner.

Oktober – december 2019, koncernen

Då koncernen inte fanns samma period föregående år, finns inga jämförelsesiffror

• Nettoomsättningen uppgick till – kSEK

• Resultat före skatt uppgick till –18 738 kSEK

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –1,20 SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –11 546 kSEK

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –24 147 kSEK

Oktober – december 2019, moderbolaget

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år

• Nettoomsättningen uppgick till – kSEK (206)

• Resultat före skatt uppgick till –18 729 kSEK (–8 913)

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till –1,20 SEK (–0,63)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –11 319 kSEK (–5 888)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB                                                                            
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48                                                                                                          
E-post: per.andersson@xspray.com

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://xspraypharma.com/wp-content/uploads/2020/02/Xspray-Q4-2019_SV.pdf

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. 

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. 

Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

Xspray Pharma AB (publ)

Råsundavägen 12

169 67 Solna

info@xspray.com

www.xspraypharma.com

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90