Ytterligare ett produktpatent i USA för HyNap-Dasa

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-12-04

STOCKHOLM – 4 december 2018. Xspray Pharma (Nasdaq First North: XSPRAY) (”Xspray” eller ”Bolaget”) meddelar att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office, USPTO) idag har beviljat Xspray ett nytt patent i USA för HyNap-Dasa. Det nya patentet, US 10,143,683, täcker den farmaceutiska sammansättningen av bolagets primära produktkandidat, HyNap-Dasa. Det är Xsprays tredje produktpatent i USA som är bolagets främsta marknad. Patentet gäller till den 11 januari 2033. 

 “Detta nya patent på vår viktigaste marknad är ännu en bekräftelse av vårt innovativa utvecklingsarbete. Den formella kliniska bioekvivalens för bolagets primära produktkandidat HyNap-Dasa som tidigare kommunicerats gör att patentet blir mycket betydelsefullt i våra kommande förhandlingar med potentiella partners”, säger Per Andersson, vd för Xspray.

Xspray strävar efter att erhålla patent både för sammansättning och teknologi och detta nya patent avser en amorf fast dispersion (farmaceutisk sammansättning) av dasatinib.

 “Det nya HyNap-Dasa-patentet har den bredaste omfattningen av alla våra sammansättningspatent i USA och gör det väsentligt mycket svårare för andra bolag att lansera en dasatinib-produkt baserad på amorf fast dispersion i USA under patentets livstid, dvs fram till januari 2033”, avslutar Per Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB                                                                             

 Mobil: +46 (0) 706 88 23 48                                                                                                           

Email: per.andersson@xspray.com

Denna information är insiderinformation som Xspray Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl. 08.00 CET.

Xspray Pharma i korthet 

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel®(dasatinib)*går ut under 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser (www.redeye.se).

*Sprycel® är ett registrerat varumärke ägt av Bristol-Myers Squibb

www.xspraypharma.com